tirsdag 7. juli 2009

NOTAT FRA ORKANGER VEL: GAMMELOSEN – HISTORIKK OG ANSVAR.

Nedenfor legges ut et notat fra Orkanger Vel angående Gammelosen og Hermetikken, slik at det skal være lett tilgjengelig for så mange som mulig. Les det og tenk selv!


NOTAT FRA ORKANGER VEL:
GAMMELOSEN – HISTORIKK OG ANSVAR

17.05.2009

På møtet på rådhuset 15.mai presiserte både lensmannen og kulturetaten at Orkanger Vel er å betrakte som "problem-eier".
Lensmannen poengterte også at vi burde ha forutsett at det kunne oppstå ordensproblemer ved etablering av et attraktivt friområde nær bebyggelsen.

Orkanger Vel har etter mitt syn tatt et langt større ansvar enn det som er naturlig for ei velforening i et kommunalt friområde – også mht ordensproblemer. Å be om tiltak i offentlig regi betyr ikke at vi fraskriver oss ansvar for å velte alt over på det offentlige.

Derimot: Det er uheldig hvis kulturetaten (kommunen) og lensmannen mener at frivillig innsats automatisk fører til medansvar blant annet for orden. Det tror jeg vil svekke i stedet for å stimulere frivilligheten.

Det er mulig vi snakket litt forbi hverandre på møtet. Her er et forsøk på en historikk og en presentasjon av Orkanger Vels rolle. Kanskje kan den gjøre det lettere å diskutere ansvarsfordeling senere:

GAMMELOSEN:
Området er eid av Orkdal kommune.

Dette var opprinnelig Orklas utløp. Regulert til industriareal i likhet med Grønøra ved utbygginga av havne- og industriområdet. På 1980-tallet bidro blant andre Orkanger Vel til at Orkdal kommune omregulerte til friområde.

Det pågikk en mangeårig diskusjon om tiltak i Gammelosen. Området var gjengrodd og fullt av industriskrot. Ingen attraktive badeplasser. Manglende utskifting av vatn førte til forsumping og påfølgende insektplage. Orkdal kommune måtte til slutt mudre, åpne utløpet og bygge bru.

2002: Orkdal kommune vedtok å nedsette et planutvalg for Gammelosen, Terna og "Bruket". Det siste er strandområdene ut mot fjorden, øst for Gammelosen.
Utvalget besto av hele 11 medlemmer, hvorav tre var politisk valgt. Orkanger Vel hadde to medlemmer i "Gammelosen-utvalget".
Utvalget engasjerte arkitekt for å planlegge bruk av arealene.

2004: Det forelå en endelig plan for utfylling av masse, plassering av badeplasser, rasteplasser, beplantning osv.
Orkdal kommune var bestiller, fikk planen og tok den til etterretning.

Planen inneholdt ingen kostnadsoverslag for enkeltanlegg eller forslag til finansiering. Det oppsto en diskusjon i politiske fora om hvem som skulle arbeide videre for å gjennomføre planen. Risikoen var overhengende for at planen ville bli liggende uten videre framdrift.

Dette er tidspunktet da Orkanger Vel inntok en aktiv rolle – ut over å ha to medlemmer i et stort utvalg. Vi er nå i januar 2005.

Medlemmer i Orkanger Vel og andre frivillige gjorde i praksis jobben for Orkdal kommune:
- Vi laget detaljerte prosjekter i blant annet Hermetikken og sørenden, og kostnadsberegnet disse.
- Vi tilbød oss å ta ansvaret for enkelte av disse prosjektene dersom Orkdal kommune tok ansvaret for infrastrukturen i Gammelosen – det vil i praksis si tursti, belysning og toalett.

Orkdal kommune støttet forslaget til ansvarsfordeling. Det lyktes å overtale politikerne til å bevilge penger til opprusting av tursti/lysmaster midt i et budsjettår. Det lyktes også å få kommunen til å forskuttere spillemidler.

Til gjengjeld opparbeidet vi blant annet den planlagte rasteplassen i Hermetikken på dugnad. I forståelse med kommunen anla vi også badeplass på stedet. Dette var starten på engasjementet vårt.

Gjennom omfattende dugnadsinnsats og pengeinnsamling har vi realisert tiltak Orkdal kommune har ønsket og vedtatt – i tråd både med planen for Gammelosen og den overordnede Kommuneplanen (utbygging av nærmiljøanlegg, forebyggende tiltak, tiltak for fysisk aktivitet osv).

Derfor blir det litt forkjært hvis et slikt engasjement gjør oss til "problem-eier".

ORKANGER VEL:
Har et styre på åtte inkludert tre varamedlemmer.
Har uformelle grupper som rydder i skog og kratt langs turstien, som plukker søppel og som drifter Hermetikken.
Velforeninga har ca 370 betalende medlemmer. Noen få møter på dugnader. De aller fleste er altså passive. Det er naturlig. Voksne engasjerer seg aktivt primært der deres egne barn deltar i organisert aktivitet.

Dette er noe av hva Orkanger Vel har gjort i Gammelosen siden 2005:
- Anlagt tre badeplasser. Det er i tre omganger kjøpt inn og kjørt på til sammen 2000 kbm korallsand til en pris av 200 000 kroner. Private entreprenører har arbeidet gratis. Orkdal kommune fikk momsrefusjon for pengene ved de to første innkjøpene – altså en netto gevinst til kommunen.
- Hermetikken: Kjøpt og/eller bygd på dugnad; badebrygge, platting, scene, tribune. Satt opp to buer, den siste i år. Her er det meningen å tilby skolene gratis lån av kanoer. Anlagt grill, parkmessig område, og vi er i ferd med å lage hinderløype.
- Nordenden: Bygd skifergrill.
- Hele området: Satt ut benker og bord.
- Beplantning: 1150 stiklinger av furu og 240 stiklinger av serbergren er plantet på dugnad i jordvollen mot industriområdet.
- 160 prydbusker plantet, hovedsakelig i sørenden og Hermetikken.
- 20 eiketrær og andre treslag i gave. Søyleosp innkjøpt.
- Kortbølgen: Gammelt treffsted/utsiktspunkt gjenreist på dugnad i fjor høst.
- Troa: En gammel vannkilde brakt fram igjen. (For øvrig en stor investering med mye maskinarbeid).
- 12 informasjonstavler med bilder og tekst danner historisk vandring. Innkjøpt.
- Tre profesjonelt utførte informasjonstavler innkjøpt til en pris på 30 000 kroner. Formål: Å heve statusen til området og gjøre det lettere å argumentere overfor drikkelag.

Jeg stopper her.
- Grovt anslått vil jeg tro at Orkanger Vel har brukt ca. 400 000 kroner i Gammelosen siden 2005. I tillegg kommer en omfattende dugnadsinnsats som vi dessverre ikke har bokført.
- I form av momsrefusjon har vi tilført Orkdal kommune langt høyere beløp enn hva vi for eksempel får i kulturmidler fra kommunen.
- I tillegg kommer vedvarende dugnad i form av drift. Ett eksempel: Orkdal kommune har bevilget midler til rydding i skogen langs turstien. Dette er en svært omfattende jobb som må gjøres årlig. En gruppe pensjonister tar nå denne jobben gratis. De har eierfølelse for området.
- Andre pensjonister plukker søppel – blant annet etter uorganiserte og ulovlige fester.
- Strendene steller vi selv. Vi reparerer og vedlikeholder alle installasjoner som er i velforeningas eie.

I tillegg har vi bruk svært mye tid på kommunikasjon med Orkdal kommune. Blant annet måtte Orkanger Vel ta initiativet for å sikre drift av turstien etter at den lå ferdig. Alle slike prosesser er tunge, både fordi vi blir oppfattet som ubehagelig kritiske, og fordi det går ut over jobben både til undertegnede og andre.

Dette er ikke ment som kritikk av enkeltpersoner i Orkdal kommune. Orkdal kommune har gjort mye bra i Gammelosen, men de fleste initiativ kommer fra velforeninga. Det er slitsomt.

Orkdal kommune mangler etter mitt syn en reell eierfølelse for Idrettsparken, Gammelosen og lignende områder. Det har ikke med ansatte, men med organisering å gjøre. En større kommune ville hatt et parkvesen.
Mitt inntrykk er at i Orkdal representerer disse anleggene en merbelastning for etater som må prioritere andre gjøremål.
Parkmessige anlegg med tilbud som Gammelosen faller mellom teknisk etat og kulturetaten.

ORDENSFORSTYRRELSER:
Til slutt:
Orkanger Vel har absolutt vært forberedt på at Gammelosen ville bli gjenstand for ordensforstyrrelser. Dette tar vi alvorlig.
Ett eksempel: Orkdal kommunes plan omfatter bru ut til øya. Vi får stadig henvendelser fra folk som ber velforeninga få på plass ei slik bru. Teknisk sett er det en enkel sak. Men jeg er motstander fordi øya da kommer til å bli forsøplet og forfalle til en festplass. Jeg vet ikke om noen i Orkdal kommune har en mening om dette?

Vi har gått ut med informasjon til naboer i forståelse med lensmannskontoret, og anmeldt flere konkrete tilfeller av skadeverk og ulovlig bilkjøring etter anmodning fra samme etat. Argument: Dokumentere problemet.

Flere av oss har gang på gang snakket til og forsøkt å få en dialog med grupper av festende ungdom som er til sjenanse for naboer og andre brukere. Men vi mangler autoritet og utsetter oss selv og egne barn for ubehag.

I 2008 ga vi foreningas Trivselspris til Natteravnene i Orkdal i et forsøk på å gi dem publisitet og bedre rekrutteringen.

Det jeg ikke var forberedt på, var at politiets terskel for å tolerere ulovlige drikkelag ved husveggen til folk lå så høyt som den gjør. Jeg visste heller ikke at politiet tar kveld kl. 23 midt i uka. Men det siste må vi selvsagt bare innrette oss etter inntil beredskapen eventuelt bedres.

Lensmannen må gjerne mene at tavlene til 30 000 kroner er en uklok investering. Men se på dem først. Bak både tekst og utforming ligger en bevisst tanke, etter råd fra profesjonelle.

For Orkanger Vel er den enkleste løsningen å trekke oss ut av området. Men det er ikke aktuelt pr. i dag.

Festen i Hermetikken: Vi ønsker å gjennomføre årets fest siden den allerede er annonsert i programmet for Orkanger 2009. Vi skal vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette i 2010. Det har jeg allerede varslet resten av styret om.

Men det vil nok vekke en viss undring hvis det eneste lovlige arrangementet må opphøre og ulovlige fester får fortsette.

Mvh
Hans Kringstad
Leder Orkanger VelMobil 90548998

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten