mandag 7. september 2009

Høyres svar, 1 mail

Da utlendingsloven ble behandlet i fjor ble det inntatt en regel om at de

som vil ta opphold i Norge som hovedregel må være selvforsørget. Et
enstemmig Storting gikk inn for at det må gjøres unntak for kravet til
sikret underhold for familiemedlemmene til flyktninger når familielivet
var stiftet før flyktningen kom til Norge, men at unntaket ikke skal
gjelde ved familieetablering. Ved varig uførhet fastsettes størrelsen på
underholdskravet etter en skjematisk nettovurdering. Ved familieetablering
kan det gjøres unntak fra underholdskravet dersom det foreligger
vesentlige hindringer for å utøve familielivet i et annet land. Det
stilles heller ikke krav til underhold når barn under15 år er herboende
referanse.

Da loven ble behandlet foreslo Høyre flg.:
• Regjeringen må endre vilkårene for familieetablering/-gjenforening slik
at underholdskravet settes til et reelt økonomisk nivå i samsvar med det
som en på andre områder regner som nødvendig for livsopphold.
• Den som søker familiegjenforening/-etablering, skal ikke ha mottatt
sosial støtte eller annen kommunal økonomisk støtte ett år før søknaden.
• Den som søker familiegjenforening/-etablering, skal ikke ha mottatt
statlig eller kommunal bostøtte ett år før søknaden.
• Der personen er varig ufør, settes kravet til underhold lavere.

Vi mente imidlertid også at i spesielle tilfeller kan søkerens
inntektspotensial kunne være grunnlag for oppfyllelse av underholdskravet.
Det må da sannsynliggjøres at søkeren umiddelbart kan komme i eget arbeid
i Norge.

Jeg håper dette er svar på dine spørsmål, og ta gjerne kontakt dersom noe
er uklart.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Høyres Stortingsgruppe

Ingen kommentarer:

 
Blogglisten